EPCC

EPCC (Engineering – Procurement - Construction - Commissioning) یکی از روشهای پیمانکاری است که درآن پیمانکار با تامین مالی کارفرما نسبت به انجام پروژه ای اقدام مینماید. ما آمادگی داریم تا پروژه های شما را در حوزه های شیمیایی و معدنی و پروژهای High Tech در اندازه های نسبتا بزرگ برایتان رهبری کنیم و با مطالعات تخصصی راهگشای مسیر درست برای انتخابتان باشیم. گروه صنعتی پارسوآ با در اختیار داشتن توان فنی و تخصصی میتواند شما را در راه اندازی پروژه هایتان یاری نماید.

EnglishUnknown