گروه سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری پارسوآ تامین

شرکت سرمایه گذاری پارسوآ تامین نیز در زیرمجموعه گروه صنعتی پارسوآ به فعالیت خواهد پرداخت. سرمایه گذاری در بازار مواد اولیه، متالوژی، ریخته گری، تجهیزات مربوطه و پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت و حوزه های مرتبط با توجه به نوع سرمایه گذاری، بازار سرمایه مربوطه، شرایط اقتصادی، سایر بازارهای جایگزین و میزان بازگشت سرمایه با توجه به شاخص ها اقتصادی، توسط مدیریت و با همکاری پرسنل شرکت انجام می شود. تحلیل سرمایه، مطالعات بازار، فنی و مالی و اقتصادی در قالب مطالعات امکان سنجی و مطالعه بازار در قالب اسناد طرح تجاری، در تخصص پرسنل مجموعه می باشد که تحت امر مدیریت، یک سرمایه گذاری با ریسک مدیریت شده را برای شرکت امکان پذیر می سازد.
EnglishUnknown