. . .

کرومیت

کرومیت یک ماده معدنی کریستالی است که ترکیبی از اکسید آهن II و اکسید کروم III است. این ماده اغلب با فرمول شیمیایی FeCr2O4 شناخته می شود. کرومیت یک اکسید معدنی هست که به گروه اسپینل تعلق دارد. عنصر کروم در طبیعت دارای ۴ ایزوتروپ (۵۰)Cr، (۵۲) Cr، (۵۳)Cr و (۵۴)Cr می‌باشد که ایزوتوپ (۵۲)Cr از همه فراوانتر می‌باشد، این فلز دارای دو ظرفیت ۳ و ۶ بوده که ۳+Cr دارای پایداری بیشتری است و در طبیعت نیز فلز کروم تقریباً همیشه با این ظرفیت ظاهر می‌شود.

تماس با مــا