فرومولیبدن

 
 

نام صنعتی : فرومولیبدن

فرمول شیمیایی

درجه خلوص: 

بسته بندی :25  کیلویی

MSDS: